Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

O škole

Světová škola plná čtenářů

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín poskytuje vzdělání cca 380 žákům (kapacita 510 žáků) v 1. – 9. ročníku. Od samotného počátku se zaměřujeme na poskytování kvalitního základního vzdělávání pro všechny žáky včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s odlišným mateřským jazykem. Výuka probíhá v osmnácti kmenových třídách a také odborných učebnách. V roce 2013 bylo v areálu školy vybudováno z projektu ROP Moravskoslezsko víceúčelové hřiště.

Od roku 2007/2008 na naší škole učíme podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola – cesta k poznání. Mezi hlavní principy tohoto školního vzdělávacího programu patří rozvoj dovedností a klíčových kompetencí uplatnitelných v praxi, rozvoj schopnosti diskutovat, prezentovat svou práci a obhájit svůj názor.

Žáci mají možnost výběru z řady volitelných předmětů, na škole se vyučují dva světové jazyky- anglický a německý a také mediální výchova. Na prvním stupni byla do osnov zavedena osobnostně sociální výchova, která se zaměřuje na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků ve škole. Přispívá k rozvíjení osobnosti žáků a dobrých mezilidských vztahů ve třídách. Žáci II. stupně se během školní docházky setkávají se čtyřmi týdenními projekty, zaměřenými na různé oblasti.

Již dvanáct let je naše škola zapojena do projektu Adopce na dálku. Dále patříme do sítě „Škol podporujících zdraví“. Škola se velmi intenzivně stará o rozvoj environmentální výchovy u žáků, vede je k rozvoji čtenářské a kritické gramotnosti. Pedagogové využívají moderní metody, včetně̌ metod kritického myšlení.

Spolupracujeme také s nadací manželů Kellnerových „Pomáháme školám k úspěchu“. Část pedagogů naší školy se dlouhodobě zabývá rozvojem čtenářské gramotnosti u svých žáků. Díky tomu byla naše škola v roce 2017 přizvána do prestižního projektu Čtenářské školy, kterou zaštiťuje právě tato nadace. V tomto projektu je zapojeno 13 škol z celé České republiky, z toho 5 škol z Moravskoslezského kraje.

Projekt je zaměřen na rozvoj kritického myšlení žáků napříč všemi předměty a práci s textem. Jeho nedílnou součástí je podpora učitelů v profesním růstu, která je založena na vzájemném sdílení a kolegiální podpoře.

Učit se naplno a s radostí se lépe daří těm žákům, kteří dobře čtou, protože čtenářství rozvíjí většinu studijních předpokladů. K rozvoji čtenářství je potřeba větší množství kvalitních knih, a proto se škola zaměřuje v posledních letech na vybavování školní knihovny a třídních knihovniček zajímavými beletristickými a naučnými tituly současné literatury.

Protože chceme být aktivními účastníky dění kolem nás a reagovat na aktuální problémy světa i našeho regionu, rozhodli jsme se před třemi lety zapojit také do mezinárodního projektu Global Schools. Jeho cílem bylo pomoci učitelům zorientovat se v problematice globálního rozvojového vzdělávání, aby tyto znalosti pak mohli vhodnou formou předávat žákům a využít je pro uskutečňování projektů zaměřených na řešení konkrétních lokálních problémů.

V červnu roku 2018 jsme za vynaložené úsilí obdrželi prestižní titul Světová škola. Ocenění nás motivuje a současně zavazuje k pokračování na této cestě. To, co chceme v budoucnosti změnit, je zejména způsob práce, kdy témata projektů, jejich plánování i realizaci budou navrhovat sami žáci a učitelé se jim v tom budou snažit radit a pomáhat.

Na veřejnosti školu prezentuje mimo jiné Školní kapela s pěveckým sborem a školní časopis Připínáček. Tento časopis se pravidelně umisťuje na předních místech v soutěži školních časopisů nejen na krajské, ale také na celostátní úrovni. Velmi dobrá spolupráce je se členy Školské rady a Spolku rodičů a přátel školy.

Kolektiv pedagogů ZŠ Jičínské