Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

 • — Je povolena osobní přítomnost:
  – žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
  – žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
  – žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol – za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
  – žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  a
  – žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
 • —Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • —Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pra- covník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • —Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak ne- prolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerst- vém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení.—Činnost škol a školských zařízení určených podle us- nesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.
 • Provoz ostatních škol—
  – —Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.
  – Provoz vybraných školských zařízen헠Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení.
  – Prezenční činnost školních klubů a středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.