školní družina

Informace o školní družině

O nás

Školní družina se nachází na odloučeném pracovišti na ulici Svatopluka Čecha 565.

Družina má v současné době 4 oddělení. Do družiny docházejí účastníci zájmového vzdělávání od 1. třídy do 4. třídy (podle potřeby i z 5. třídy), kde se jim věnují 4 vychovatelky a asistenti pedagoga – Bc. Vlasta Strejčková, Lenka Filipová, Barbora Vojkůvková, Alžběta Machetanzová DiS.

Družina je k dispozici i dětem z přípravné třídy.

Přihlášení účastníků do školní družiny je provedeno na základě závazné písemné přihlášky, kde zákonný zástupce vyplní kontakty a odchody účastníka ze školní družiny domů nebo do zájmového kroužku. Všechny změny je zákonný zástupce povinen nahlásit (tel. číslo, bydliště, kroužky).

Odhlášení účastníka vzdělávání ze školní družiny je možné pouze k poslednímu dni měsíce prosince daného roku. Odhlášení je prováděno pouze písemně, na základě podepsaného formuláře (Odhlašovací lístek ze ŠD). Tento tiskopis je k dispozici ve školní družině a v kanceláři školy.

Ředitelka školy stanovila zákonnému zástupci účastníka vzdělávání úplatu ve výši 100 Kč měsíčně.

Platba za školní družinu se provádí 1x ročně a to: do 20. dne měsíce září na období září až červen v celkové výši 1 000 Kč. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. 1762504349/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Příbor. Při platbě bankovním převodem se musí uvést jméno účastníka a jako variabilní symbol se uvede datum jeho narození.

Provoz

Ranní             06.00 – 07.45 

Odpolední     11.25 – 16.15

Účastníky vzdělávání ze školní družiny do budovy ZŠ na ul. Jičínská odvádí paní vychovatelka v 7:20 hod. po určené trase (ulicí Komenského, Šmeralovou a Sv. Čecha).

Po skončení vyučování vyzvedávají paní vychovatelky účastníky vzdělávání na ZŠ Příbor, Jičínská 486, od pedagogických pracovníků. V průběhu oběda je nad účastníky vzdělávání prováděn dohled ve školní jídelně. Po obědě odcházíme do školní družiny.

Zákonný zástupce (i jiný rodinný příslušník) si může dítě vyzvednout buď po obědě, nebo až od 14:30 hod., aby nebyl narušen program školní družiny. Pokud si zákonný zástupce potřebuje vyzvednout dítě v jinou dobu, je dobré se předem domluvit s paní vychovatelkou.

Činnost

Po příchodu do školní družiny se účastníci vzdělávání rozdělí do jednotlivých skupin a provádí se tyto výchovné činnosti:

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané účastníky vzdělávání z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka školní družiny či jiný pedagogický pracovník. 

Získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti školní družiny (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

Pohybové aktivity jsou pravidelně začleňovány do denní činnosti školní družiny v závislosti na počasí (využití zahrady školní družiny a hřiště vedle budovy, vycházky do okolí).

Účastníkům vzdělávání všech skupin je umožněna zájmová činnost podle jejich momentálních zájmů. Vychovatelky podporují vytváření kladných vztahů mezi žáky. Žáci jsou k sobě ohleduplní, starší respektují mladší spolužáky a pomáhají jim.