Spolek rodičů

Vážení rodiče, vážení občané,
občanské sdružení s názvem Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská,
které bylo zaregistrováno dne 23. října 2014 je dobrovolným nevládním neziskovým
sdružením občanů, jež sdružuje zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd a další občany,
kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání žáků a také o rozvoj ZŠ.
Účelem spolku je podpora činnosti školy nad rámec, který jí poskytuje zřizovatel. Spolek se
bude podílet na organizování sportovních, kulturních a společenských akcí. Získané finanční
prostředky bude používat k podpoře žáků a aktivit školy. Rodiče členstvím ve spolku výrazně
podpoří další aktivity školy, umožní zlepšovat prostředí školy, zvýší motivaci svých děti ve
výuce. Členství ve spolku je dobrovolné.
Členem spolku se může stát každý občan starší 18 let. Členství vzniká vyplněním přihlášky
a zaplacením členského příspěvku, vždy na období nového školního roku. Činnost spolku je
zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších
výchovných institucí a na účinnou pomoc škole při plnění jejího poslání.
Informace ohledně spolku budete průběžně nacházet na našich webových stránkách
www.zsjicinska.cz a platební transakce můžete sledovat na transparentním účtu spolku.
Věříme, že spolek podpoříte a naše spolupráce bude přínosem nejen po stránce
materiální a organizační, ale i společenské.

Mgr. Jarmila Bjačková – ředitelka školy
Mgr. Hana Žárská – předsedkyně spolku

Platba členských příspěvků

Číslo účtu : 107-9060300217/0100

Variabilní symbol (v.s.): 100                                                           

Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte + třída (např. Jan Novák VI.A)