Školní speciální pedagog

Mgr. Pavlína ZELENKOVÁ
E-mail: p.zelenkova@zsjicinska.cz
Tel.: 556 722 485
Konzultační hodiny:
Pondělí (pedagog. pracovníci) 13:10 – 14:45
Čtvrtek (zákonní zástupci žáků) 14:00 – 15:35


Ke konzultaci je vhodné se předem objednat (domluvit konkrétní čas, místo, specifikace konzultace apod.)

Školní speciální pedagog diagnostikuje vzdělávací potřeby žáků školy a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je členem školního poradenského pracoviště; spolupracuje s pedagogy školy, zákonnými zástupci žáků i se žáky samotnými.

Realizuje mimo jiné:

  • diagnostiku a depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb,
  • konzultační, poradenské a intervenční práce jako např.  krátkodobou i dlouhodobou individuální či skupinovou péči pro žáky, konzultace pro zákonné zástupce i pedagogické pracovníky školy v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb žáků,
  • dopomoc s vytvářením školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory apod.,
  • metodické, koordinační a vzdělávací činnosti pro další pedagogické pracovníky školy, besedy a osvěty pro zákonné zástupce,
  • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami