Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli na naší škole vzděláváni již dávno před inkluzí. Je proto běžné začlenění těchto žáků v našich třídách. Se společensky  obávaným příchodem inkluze v roce 2016 se u nás vlastně nic nezměnilo. Většina učitelů má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním těchto žáků a navíc v takových třídách pomáhají asistentky pedagoga.

Podle potřeby žáka poskytujeme předmět speciální pedagogické péče, který vedou učitelky s vystudovanou speciální pedagogikou.

Pro žáky, kteří selhávají ve výuce a potřebují více vysvětlit a procvičit učivo poskytujeme pedagogickou intervenci v odpoledních hodinách. Dříve tuto intervenci doporučovala poradenská zařízení, nyní máme možnost začít i ukončit poskytování pedagogické intervence dle aktuální potřeby žáka.

Ve škole zajišťujeme v této oblasti tyto poradenské služby:

  • Poskytujeme podpůrná opatření dle potřeby žáka a Doporučení školského poradenského zařízení.
  • Sledujeme a vyhodnocujeme účinnost zvolených podpůrných opatření, podle potřeby jednáme o změně.
  • Podporujeme vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
  • Podporujeme učitele při vzdělávání a následném využití speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy.
  • Organizujeme společné vzdělávání typu Sborovna na potřebné aktuální téma tak, aby byli proškoleni všichni pedagogičtí pracovníci.
  • Spolupracujeme se zákonnými zástupci při nastavování vhodných podpůrných opatření pro jejich dítě.
  • Spolupracujeme se školskými  poradenskými zařízeními při nastavování vhodných podpůrných opatření a vystavení Doporučení pro žáka se speciálně vzdělávacími potřebami.

Následující odkazy jsou uvedeny z pohledu nejčastěji vyskytujících se speciálních vzdělávacích potřeb a jsou uvedeny na spolupracující poradenská zařízení. Je možné obrátit se ale i na ostatní školská poradenská zařízení dle výběru zákonného zástupce.

1) ŽÁCI S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

Pedagogicko – psychologická poradna v Novém Jičíně

http://www.pppnj.cz/Stranky/system-pece-v-ppp.aspx

2) ŽÁCI S VÝVOJOVÝMI VADAMI ŘEČI

Speciálně pedagogické centrum v Ostravě – Zábřehu, Kpt. Vajdy, odloučené pracoviště v Novém Jičíně

http://zskptvajdy.cz/index.php/specialni-pedagogicke-centrum/vady-reci-vr

3) ŽÁCI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA, S ASPERGROVÝM SYNDROMEM

Speciálně pedagogické centrum v Ostravě – Zábřehu, Kpt. Vajdy, odloučené pracoviště v Novém Jičíně

http://zskptvajdy.cz/index.php/specialni-pedagogicke-centrum/poruchy-autistickeho-spektra-pas/poruchy-autistickeho-spektra

4) ŽÁCI S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM, S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

Speciálně pedagogické centrum v Novém Jičíně

https://www.specskolanj.cz/?sekce=spc&id=2

5) ŽÁCI S VÝVOJOVÝMI VADAMI SLUCHU

Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami sluchu a řeči ve Valašském Meziříčí, odloučené pracoviště ve Frýdku – Místku

http://spc.val-mez.cz/stranka.php?stranka=8