Přípravná třída

Dokumenty ke stažení – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Bližší informace k přípravné třídě budou zájemcům podány v době zápisu do 1. tříd ZŠ 9. dubna 2024 v čase od 13 do 18 hodin.

Také v tomto školním roce, již potřetí, je otevřena při ZŠ Jičínská v Příboře přípravná třída. Jedná se zejména o děti s odkladem školní docházky, ale mohou zde být zařazeny také pětileté děti, kterým pobyt ve třídě doporučí školské poradenské zařízení. Po ukončení docházky nastupují tyto děti do první třídy v ZŠ tam, kde proběhl jejich zápis. Výuka probíhá v budově školní družiny na ulici Sv. Čecha a pro své potřeby využívá nejen zařízení celé této budovy, ale také školní zahradu či prostory budovy základní školy (např. počítačovou či hudební učebnu, knihovnu, tělocvičny, školní hřiště apod.) Vyučuje se v době od 7:45 do 11:45, avšak děti mohou využít dle potřeb rodičů také ranní i odpolední školní družinu. Docházka dětí do této třídy je bezplatná, zdarma jsou zajištěny učební pomůcky i materiály. Dopolední svačinu si nosí z domova, obědy zajišťuje školní jídelna Komenského.

V letošní třídě máme 15 dětí, což je maximální počet přijatých dětí. Vloni třídu navštěvovalo 14 žáků a jsme velice rádi, že jsme zaznamenali pozitivní ohlasy rodičů i učitelů základních škol, kteří oceňují připravenost dětí na školu. Rodičům budoucích školáků nabízíme možnost poznat tuto třídu osobně, je však zapotřebí si předem telefonicky domluvit termín návštěvy.

Hlavním cílem přípravné třídy je připravit děti pro zdárné zahájení povinné školní docházky. Výhodou je nízký počet přibližně stejně starých dětí (cca 10 – 15) a díky tomu zde převažuje individualizovaná vzdělávací práce. Každému dítěti je poskytována pomoc a podpora v míře, kterou potřebuje a to způsobem, který mu vyhovuje. Vzdělávání zajišťuje paní učitelka s letitou pedagogickou praxí v mateřské i základní škole a s rozšířenou speciální pedagogikou. Zároveň zde vypomáhá také asistentka pedagoga a lze využívat také konzultací i dopomoci školního speciálního pedagoga. V hodinách se činnosti zaměřují zejména na ty oblasti psychomotorického vývoje, které nejsou u dítěte ještě dostatečně vyzrálé, kdy se hravou formou procvičují zejména oblasti zrakového i sluchového vnímání, grafomotoriky, kognitivních schopností, dále také předmatematické představy, sociální dovednosti, řečové i pracovně volní dovednosti.

Nově se snažíme, ve spolupráci se školním speciálním pedagogem, realizovat také program pro nácvik cíleného zaměření pozornosti dětí, na rozvoj jejich percepčně motorických a kognitivních funkcí. Naším cílem je ještě lépe připravit děti pro následné vzdělávání ve škole. Rodiče mají možnost poznat tuto třídu osobně, kdykoli po telefonické domluvě. V loňském roce se nám osvědčil Den otevřených dveří, kdy nás již rodiče s budoucími žáčky navštívili. Podrobnější informace o vzdělávání jsou uvedeny v předešlém článku.

Mgr. Jana Slámová