Environmentální výchova

2023/2024

Den Země 3. B  – úklid přírody – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

3. B na návštěvě Re-use centra v Příboře – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Den Země 2024 – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Úvod do projektu Les ve škole – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Učíme se venku – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Stezka za živou vodou – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Co se děje s vodou z našich domácností – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Po stopách obyvatel hukvaldské obory – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Exkurze ve Farmě Lička – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Environmetální program Strom života – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Exkurze do Krajiny břidlice – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Pěšky do školy – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

2022/ 2023

Les ve škole

Kde jinde se učit o lese, než přímo v lese? Také letos se čtyři třídy prvního stupně zapojily do celoročního mezinárodního programu les ve škole. Prvňáci na svých výpravách zkoumali les všemi smysly, v jejich učení je provázeli jejich ponožkoví kamarádi. Druháci se zabývali rozmanitostí života v lese a pomáhali lesním skřítkům. Třeťáci prozkoumávali, jak je to s vodou a jejím koloběhem v lese, který zachraňovali před zlými Vodomory.

Za svou práci získali žáci certifikáty Lesní třídy, podpořili vznik pralesa na Ještědském hřebeni a především si užili spoustu dobrodružství v lese.

Kam s kuchyňským olejem?

Třídění odpadů, jako jsou plasty, papír nebo sklo je naštěstí pro mnoho žáků již samozřejmostí. Co ale s použitým olejem např. po nedělním obědě? Jak vyplynulo z dotazování žáků, většina jejich domácností jej vylévá do kanalizace nebo vyhazuje do směsného odpadu. Společnost Trafinoil zrealizovala v naší škole krátký vzdělávací program pro žáky 1. – 3. tříd, kde se žáci dozvěděli, jak může být olej v kanalizaci nebo směsném odpadu a později na skládce problematický. Nyní už vědí, jak jej správně vytřídit do popelnice s fialovým víkem a také, jak se dále recykluje a využívá.

Co se skrývá pod hladinou

Terénní program Co se skrývá pod hladinou zrealizovala ve třetích, čtvrtých a pátých třídách společnost Hájenka z Kopřivnice. Žáci pracovali v týmech, lovili v řece Lubině různé drobné živočichy a jejich larvy. Zkoumali je lupou a zjišťovali pomocí určovacího klíče jejich název. Součástí byly i různé sportovní a herní aktivity. Díky krásnému počasí si děti užily i koupání v řece. 

Učíme se venku

Výlet 2. B do ZOO

Hmyzí domeček

Strom života

Osmáci v Čistírně odpadních vod v Příboře

Den Země 2023

Orientujeme se v krajině i na mapě

Zorientovat se na mapě nebo určit světové strany, to se třeťáci učili přímo v terénu. Na vyvýšenině za městem u sochy svatého Jana Nepomuckého měli skvělý výhled na okolí Příbora. Mohli tak pozorovat Bílou horu, Trúbu, Prchalov, Skotnici nebo Závišice a rovnou si tato místa vyhledat na mapě. Vyhlídka s opravenou sochou svatého Jana je opatřena také novou informační tabulí, ze které zjišťovali zajímavé informace.

Mgr. Michaela Eliášová

Vůně jehličí

Že bývá na podzim škaredé počasí? To je možné, ale nás to neodradí… 

Na začátku října jsme se zúčastnili krásného environmentálního programu s názvem Vůně jehličí. Šli jsme na Orinoko, vybaveni pláštěnkami a dobrou náladou. Poznávali jsme krásy přírody všemi smysly- objímali jsme stromy a hladili jejich kůru, čichali jsme k mechům, houbám, listům, pozorovali jsme nádherné barvy, poslouchali jsme ptačí zpěv a v neposlední řadě jsme ochutnávali, sice toho moc nebylo, ale takové šípky také nejsou k zahozeníJ. 

Den jsme si v lese nádherně užili. 

Mgr. Michaela Mendeová

Flascharův důl

V posledním zářijovém týdnu se žáci obou 9. tříd zúčastnili školní terénní exkurze s prohlídkou Flascharova dolu v Odrách. Společně se prošli krajinou břidlice po naučné stezce, prohlédli si zpřístupněnou část břidlicového dolu a lépe porozuměli geologii oderského regionu. Zároveň si uvědomovali využití této horniny člověkem v minulosti i v současnosti.

​​​​​​​​Mgr. Dana Cágová, vyučující přírodopisu

Soutěž ve sběru papíru

První kolo soutěže ve sběru starého papíru proběhne v lednu 2023, druhé kolo potom v červnu 2023. Podrobné informace budou včas zveřejněny na stránkách a Facebooku školy, také ve Škole OnLine.

2021/ 2022

Les ve škole
Ve školním roce 2021/2022 se několik tříd naší školy zapojilo do mezinárodního projektu Les ve škole, který v naší republice pořádá sdružení TEREZA. Cílem projektu je vytvářet u dětí pozitivní vztah k lesu jako místu k odpočinku, hrám a poznávání, učit je interaktivním způsobem o ekosystému les a zprostředkovávat jim přímý kontakt s přírodou. 

Prvňáci objevovali les spolu se svými ponožkovými maňásky, které si sami vyrobili. Pozorovali, poslouchali, hmatali, čichali, zkrátka zkoumali les všemi smysly. 

Z druháků se stali průvodci domácích skřítků, kteří se díky čarovnému lexikonu ocitli v lese, kde si nevědí rady. V textech zjišťovali informace o lesních živočiších, o jejich potravě, obydlí a závislosti na prostředí. V lese pak hledali stopy a pobytová znamení zvířat. Vše potom zpracovali formou plakátu a dopisů skřítkům.

Za svoji práci získaly 3 třídy certifikát Lesní třídy a podpořily tím výsadbu 30 metrů čtverečních pralesa na Ještědském hřebeni.

Tonda Obal

Žáci I. stupně se zúčastnili vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM věnovanému třídění a recyklaci odpadů. Pod vedením lektorů si zopakovali, jaké odpady a kam se třídí. Dozvěděli se důvody, proč se odpady třídí, jak se recyklují a jaký je koloběh jednotlivých odpadů. Formou hry si vyzkoušeli, zda umí správně třídit odpad. Prohlédli si přehledné tabule s problematikou odpadů, vzorky materiálů vzniklých recyklací a viděli několik krátkých videí.

Exkurze v Technických službách města Příbora

Třídy I. i II. stupně vyrazily na exkurzi do Sběrného dvora a RE-USE centra v Příboře, jehož nový moderní areál je otevřen od roku 2021. Při komentované prohlídce žáci viděli prostory na odkládání objemného odpadu, elektroodpadu, stavebního materiálu, nebezpečného odpadu, pneumatik nebo kuchyňského oleje. Atraktivní byla prohlídka nového RE-USE centra, kam nosí lidé nepotřebné ale funkční předměty jako nádobí, drobnou elektroniku, hračky, sportovní vybavení, zařízení do bytu, aby mohly být ještě znovu někomu užitečné a neskončily v odpadu. 

Den Země

V pátek 22. dubna jsme si stejně jako lidé na celém světě připomněli mezinárodní Den Země. K jeho oslavě jsme přistoupili aktivně, a proto se většina tříd vypravila do různých částí Příbora a jeho okolí, aby tam uklidila odpadky a udělala tato místa o něco čistší a krásnější. 

Odměnou jim byl potom Den Země organizovaný Městským úřadem Příbor v parku. Žáci si tam u několika stánků zopakovali informace o třídění odpadu, jejich dalším zpracování a recyklaci. Zblízka si prohlédli popelářské auto Technických služeb města Příbora, mohli se projet na koních pana Michálka, podívat se na agility výcvik psů nebo si zaskákat v nafukovacím hradu.

Některé třídy vyrazily na exkurzi do Sběrného dvora a RE-USE centra v Příboře, jehož nový moderní areál je otevřen od roku 2021. Při komentované prohlídce žáci viděli prostory na odkládání objemného odpadu, elektroodpadu, stavebního materiálu, nebezpečného odpadu, pneumatik nebo kuchyňského oleje. Atraktivní byla prohlídka nového RE-USE centra, kam nosí lidé nepotřebné ale funkční předměty jako nádobí, drobnou elektroniku, hračky, sportovní vybavení, zařízení do bytu, aby mohly být ještě znovu někomu užitečné a neskončily v odpadu. 

Děkujeme TS města Příbora za zajímavé exkurze a MÚ Příbor za Den Země v parku.

Strom života

Žáci 6. ročníku se přesvědčili o nezbytnosti vody pro život na Zemi. V interaktivním programu Strom života, který v naší škole proběhl 10. a 17. 12., prožili nevšední dopoledne. Pomocí napínavého příběhu plného dramatických zápletek, hraním v rolích a týmovou spoluprací se jim podařilo odvrátit přírodní katastrofu a také zachránit bájného Ducha vody. Získali řadu znalostí a dovedností především formou pokusů, praktických činností a vlastním prožitkem. 

Program realizovala a financovala společnost SmVaK Ostrava, které tímto děkujeme.

Učíme se venku

Využíváme krásného podzimního počasí a vyrážíme s žáky ven do přírody. Příbor nabízí mnoho zajímavých lokalit. Piaristické zahrady a park máme blízko. Chodíme ale také za město směrem k Borovci, k Prchalovu nebo nejlépe do lesa. Nejedná se však pouze  o vycházky nebo výlety, jak by se mohlo zdát. Někteří učitelé naší školy se rozhodli, že zkusí začlenit do své výuky učení venku. To nabízí mnoho cenných příležitostí pro rozvoj žáků. Ti se mohou o mnoha věcech učit přímo v přirozeném prostředí. Jak se dá lépe učit o přírodě, než právě v přírodě? Nejde však jen o výuku prvouky nebo přírodovědy. Venku nalézáme příklady aplikované matematiky nebo geometrie a využíváme přírodních pomůcek i pro výuku dalších předmětů. Venku se také skvěle maluje a tvoří. A že je pobyt venku zdravý, že se tam báječně běhá, skáče a překonává překážky, není třeba ani připomínat. Má to ještě jednu přidanou hodnotu, děti to více baví.

S Hájenkou do přírody

V průběhu podzimních měsíců se všechny třídy prvního stupně postupně účastnily terénních výukových programů s environmentální tematikou v okolí Příbora. Uspořádalo je pro nás Občanské sdružení Hájenka Kopřivnice, programy vedla lektorka Pavla Májová. Jejich cílem bylo vzbudit zájem dětí o přírodu, o její poznávání i ochranu a také užít si pobyt venku, v lese.

Pro nejmladší žáky byly připraveny lekce s názvem Za lesními strašidýlky, pro třeťáky program Vůně jehličí. V nich se děti seznamovaly s prostředím lesa, zkoumaly jeho obyvatele, jak rostlinné, tak živočišné, poznávaly lesní patra, význam lesa, ale také hrály hry a tvořily z přírodních materiálů.

Čtvrťáci a páťáci se zúčastnili programu s názvem Není zač, jsem rozkladač, který byl zaměřen na půdu. Žáci si uvědomili její význam pro život na Zemi, i to, jak dlouho půda vzniká a jak je ohrožená. Atraktivní pro ně bylo zkoumání různých půdních organismů přímo v terénu. Využili k tomu kelímkové lupy a určovací klíče.

Na žáky druhého stupně terénní exkurze čekají na jaře.

Život v bavlně

Naše škola se již po čtvrté zapojila do celorepublikobvého happeningu na podporu důstojné práce. Ve spolupráci s organizací NaZemi uspořádala v městském parku výstavu Na stromech. Tématem letošní výstavy bylo pěstování bavlny. Akce se koná vždy v říjnu v rámci Týdne důstojné práce. Návštěvníci parku si mohli prohlédnout fotografie a přečíst informace o životě pěstitelů bavlny, o problémech, které s pěstováním bavlny souvisí, o dětské práci, spotřebě vody, využívání pesticidů, výkupních cenách, atd. Výstava měla vést k zamyšlení nad možnostmi udržitelného pěstování bavlny, nad vlastním spotřebitelským chováním souvisejícím s tzv. rychlou módou. 

Výstavu pomohli instalovat žáci 7. A.

Environmentální výchova ve školní družině

V naší družině se snažíme o to, aby všechny činnosti byly zajímavé a pro děti přínosné. Prioritou je pro nás i vzdělávání dětí v oblasti environmentální výchovy. Společně s dětmi jsme ve školní družině vyráběli hmyzí hotel, kdy si děti také vyzkoušely práci s dílenským nářadím. Tak jsme v podstatě spojili pracovní výchovu s přírodovědnou. Povídali jsme si o čmelácích zahradních, děti si prohlédly hnízdo, povídali jsme si o životním cyklu čmeláka i o jeho ochraně. Poté jsme s dětmi pracovaly na hmyzím hotelu. Pro naše děti z přípravné třídy a prvňáčky přijelo karlovarské hudební divadlo s pohádkou O prasátku Arturovi. Také tato pohádka byla zaměřena na třídění odpadu.

Výukový program o dravcích

Téměř všichni žáci od 1. až po 9. ročník se ve středu 15. září účastnili vzdělávacího programu společnosti Seiferos. Ta do areálu ZŠ Npor.  Loma přivezla asi 40 dravců. Žáci měli možnost prohlédnout si zblízka nejen sokola, jestřába, luňáka, káně, poštolku, ale i orly, supa nebo krkavce. Nechyběly ani různé druhy sov od nejmenšího kulíška, přes sýčka, puštíka, sovu pálenou až po výra velkého. Během výkladu se dozvěděli mnoho informací o životě dravců, způsobu lovu, rozšíření, ale i o faktorech, které je ohrožují. Atraktivní částí programu byla možnost pohladit si výra, sledovat dravce při lovu nebo jejich přivolání na rukavici. Někteří žáci si přivolání dravce mohli sami vyzkoušet.

Fotografie na Facebooku

2020 – 2021

Les ve škole
Čtyři třídy prvního stupně se také letos zapojily do mezinárodního programu Les ve škole, který je koordinován sdružením TEREZA. Jeho hlavním cílem je, aby se žáci učili o přírodě venku, přímo v přírodě. Naplánované aktivity lze realizovat během celého roku, nebo během jednoho projektového týdne, jak to udělaly třídy letos, hlavně kvůli distanční výuce.

Každá ze zapojených tříd vyrazila do lesa, aby ho pozorovala, zkoumala, učila se v něm, ale také si ho prostě jen užila. O svých zážitcích si žáci vedli záznamy v lesních denících.

Prvňáci objevovali les všemi smysly. Formou her les poslouchali, pozorovali a zkoumali hmatem i čichem. Pomocníky jim byli ponožkoví maňásci, které si sami vyrobili. Zážitky z lesa vyjádřili v závěrečném maňáskovém divadle.

Druháci zkoumali les, aby se stali průvodci skřítkům, od kterých obdrželi dopis s žádostí o pomoc. Zjišťovali, které rostliny a živočichové v lese žijí a jak jsou závislí na svém prostředí. Sledovali život v lese pomocí pobytových znamení. Závěrečným výstupem projektu byla kronika lesních skřítků, která znázorňovala propojenost jednotlivých organismů.

Podkladem pro bádání čtvrťáků byla Legenda o Stromovousech a rovnováze lesa. Zabývali se potravními vazbami mezi organismy, závislostí organismů na prostředí, koloběhem základních látek v životním prostředí i proměnami organismů v závislosti na prostředí a čase. Za splněné úkoly získávali žáci magické předměty a postupně skládali magickou tabuli rovnováhy. Závěrečným výstupem byla společná zpráva Stromovousům o lese, který zkoumali.

Den Země
Žáci naší školy si připomněli Den Země. Některé třídy, které byly právě ve škole na prezenční výuce, tvořily plakáty, povídaly si o životě na naší planetě, o tom, co ji ohrožuje, jak může každý z nás pomoci, nebo se zabývaly tříděním odpadu a následnou recyklací. Některé třídy vyrazily do okolí Příbora, aby také něco udělaly. Vybaveni rukavicemi a pytli na odpadky vyčistili žáci od odpadků cestu na Prchalov, lesík u řeky Lubiny nebo okolí obchvatu Příbora. Do akce se zapojila i školní družina. Možnost měli i žáci, kteří jsou doma na distanční výuce, pro které byla vyhlášena soutěž v několika kategoriích. Tato soutěž bude uzavřena na konci dubna.

Pěstujeme, bádáme

Jarní detektivové

I při distanční výuce vyrážíme ven 

2019 – 2020
Třídění

Jak umíme třídit odpad ve třídách?
Odpady – úvahy, práce žáků
Odpad
Kapka v moři? Nápady pro odpady!
Městský-úřad

Odpady ve městě

Rozhovor s místostarostou Příbora
Zdravé svačinky ve 4. B

Lidské tělo – naše první prezentace

Kapka v moři? Nápady pro odpady!

Letošní projekt Světové školy

Čtvrťáci vyrazili do podzimního lesa

Čtvrťáci v lese
Netopýři a les – ekologický program Občanského sdružení Hájenka

Na lovu půdních živočichů – terénní exkurze

Prvňáci se neučí jen ve třídě…

Více fotek na facebooku

2018 – 2019
07.05.2019 – Vycházka k Boroveckým rybníkům 

V úterý 16. 4. jsme byli celá třída u Boroveckých rybníků. Pozorovali jsme různá zvířata. Vyrazili jsme ráno a vrátili se na oběd. Ti, co měli telefon, si mohli taky nějaká zvířata vyfotit. Bylo tam fajn. Já jsem si vyfotila krásného skokana zeleného. Viděli jsme tam hodně berušek a ve vodě pulce.

Simona Jemelková, 3. A             

Byli jsme s naší třídou u Boroveckých rybníků. Moc mě to bavilo. Viděli jsme srnky, kachny a spoustu dalších zvířat. Já ale za nejdůležitější zvířata pokládám pulce a žáby, o kterých se teď učíme.

Nikola Skálová, 3. A    fotografie

06.05.2019 – Za zvířaty do Záchranné stanice Bartošovice 

Stalo se již zvykem, že žáci I. stupně navštěvují na jaře Záchrannou stanici v Bartošovicích. Ani letošní rok nevynechali. Děti 2. – 4. ročníků se účastnily různých ekologických programů o ptácích, jejich potravě, způsobu života nebo o šelmách, které žijí nejen na území ČR. Seznámily se také s činností Záchranné stanice, která pečuje o zraněná zvířata nebo mláďata, jejichž rodiče zahynuli, usiluje o rozmnožení některých ohrožených druhů a jejich opětovný návrat do volné přírody. Součástí návštěvy stanice je také prohlídka interaktivního Domu přírody Poodří, ve kterém jsou instalace ekosystémů lužního lesa, řeky Odry a rybníka. Atraktivní pro návštěvníky je také venkovní expozice živočichů, zejména ptáků. Jedná se o hendikepované živočichy, kteří už nemohou být vráceni do přírody. Žáci 5. ročníku absolvovali ekologický program přímo v terénu, a to v přírodní rezervaci Kotvice u Studénky. Měli možnost pozorovat život různých ekosystémů zblízka a s velmi zajímavým výkladem odborníka pana Jana Kašinského.

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie 2. r.   fotografie 4. r.

 06.05.2019 – Připomněli jsme si Den Země 

Den Země připadl letos na Velikonoční pondělí, tedy na volný den. Přesto jsme na něj nezapomněli a s žáky jsme u jeho příležitosti absolvovali nejrůznější aktivity. Třeťáci vyrazili pozorovat život v lese a u rybníka. Cestou se zapojili do akce Ukliďme Česko a v přírodě nasbírali a odnesli několik pytlů odpadu. Osmáci vyrazili na exkurzi do Čistírny odpadních vod v Příboře, aby se zblízka seznámili s procesem čištění vody, která odteče z našich domácností. 

Využili jsme také nabídky města Příbora a několik tříd I. stupně se účastnilo exkurze v chovatelském kroužku ve středisku volného času Luna. Nejlepší sběrači papíru a elektroodpadu vyrazili na exkurzi na biofarmu Menšík do Kunčic pod Ondřejníkem, kde se seznámili s výrobou mléčných produktů. Kvůli nepřízni počasí byla na červen odložena návštěva stájí pana Michálka.

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie 1    fotografie 2     fotografie 3    fotografie 4

 06.11.2018 – Expedice Modrá planeta 

6. 11. u nás byla paní z Hájenky s programem Modrá planeta a říkala nám, že nejvíce vody je v ledovcích a nejméně vody na povrchu. Že v Grónsku vymírají lední medvědi, protože jim tají ledovce. Děti v Africe místo aby chodily do školy, musí chodit dvakrát za den pro vodu takovou dálku jako z Příbora do Kopřivnice. V Indii je pro obyvatele voda posvátná. Ale je hrozně znečištěná, protože do ní házejí odpadky.

Barbora Cieplaková a Zuzana Krišková, 3. A

Včerejší vyprávění (program Modrá planeta) se mi líbilo a chudáčci lední medvědi. Podle písničky Daleko na severu je grónská zem si určitě myslíte, že tam lední medvědi s Eskymáky docela šťastně žijí. Bohužel opak je pravdou. Globální oteplování způsobuje, že ledním medvědům taje „půda“ pod nohama. K tomu jsme si zahráli bezva hru. V Africe zase mají problém samotní obyvatelé, a to s nedostatkem vody. Děti místo toho, aby chodily do školy, chodí pro vodu.

Nikol Skálová, 3. A  fotografie

25.10.2018 – Lžička medu 

Ve čtvrtek 25.10.2018 se druháci zúčastnili programu občanského sdružení Hájenka s názvem Lžička medu. Žáci se dozvěděli, co všechno musí včely udělat, abychom si mohli dát lžičku medu do čaje. Zjistili, čím vším jsou včely pro člověka a přírodu užitečné, jak to v úlu vypadá a kdo všechno v něm vlastně bydlí. Seznámili se s životem včel a jejich významem pro člověka i pro přírodu. Vyzkoušeli si, jak pracují včely dělnice, jak se krmí včelí larvy nebo jak včelky brání úl. Ochutnali sladký med, seznámili se s novými slovy jako „propolis“ nebo „apisin“ (včelí jed) a nakonec si ze včelího vosku vyrobili svíčku.

Mgr. Jana Bilská   fotografie

16. 10. 2018 – Naše boty 

Park v Příboře hostil v týdnu od 6. do 13. října výstavu fotografií o lidech vyrábějících naše boty. Výstava na stromech se konala v desítkách parků po celé České republice již čtvrtým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Na instalalci výstavy se podíleli žáci 8. ročníku a pedagogové ZŠ Příbor, Jičínská.

Češi a Češky průměrně ročně utratí za své boty 3 000 Kč, a přitom většinou nevědí, kde a za jakých podmínek vznikly. Příležitost dozvědět se to, měli minulý týden na výstavě fotografií v Městském parku v Příboře. Díky snímkům Stanislava Komínka z organizace NaZemi mohli nahlédnout do prostředí továren i sweatshopů v indické Agře. Právě zde se vyrábí boty i pro český trh. Výstava měla rovněž doprovodný program pro žáky ZŠ Jičínské, a to promítání dokumentu Ve stínu Taj Mahalu. Celý text

2017 – 2018
Plán environmentální výchovy 2017/2018

18.06.2018–I naše škola je „světová“

Základní škola Příbor, Jičínská 486 se může pyšnit prestižním titulem Světová škola, který získala 12. června na slavnostním oceňování v Praze. Tento certifikát získalo doposud 84 českých škol a téměř 200 dalších škol z Evropy. Mezinárodní projekt Světová škola je v České republice rozvíjen od roku 2006 díky organizacím Člověk v tísni, o. p. s.,  ADRA, o. p. s., ARPOK, o. p. s. Prestižnímu ocenění byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Mgr. Michaela Eliášová

celý článek

18.06.2018 – Výsledky soutěže v třídění odpadu ve třídách:
I. stupeň: 1. místo – 4. B, 2. místo – 2. B, 3. místo – 1. B

II. stupeň 1. místo – 7. A, 2. místo – 6. A, 3. místo – 6. B

15.06.2018 – Měsíc školních zahrad

V květnu se naše škola zapojila do mezinárodní kampaně „Měsíc školních zahrad “. Znamenalo to, že se učitelé snažili využít k výuce napříč všemi předměty venkovní prostředí, a to především prostory školní zahrady. Žáci neprováděli pouze pravidelnou údržbu zahrady, ale např. malovali a kreslili různá zátiší, pozorovali a porovnávali různé části rostlin, zamýšleli se nad důsledky klimatických změn nebo se věnovali četbě knih v rámci čtenářských dílen.

Mgr. Dana Cágová   fotografie

 13.06.2018 – „Brána recyklace“ – na výstavu se školní družinou

Co se děje dál s tříděným odpadem? To se mohly dozvědět děti ze školní družiny 11.6.2018 na výstavě „Brána recyklace“ v kulturním domě v Příboře. Děti si prohlédly všechny druhy tříděného odpadu, jejich následné vyčištění, zpracování a opětné využití. Výstava byla uspořádaná opravdu poutavou a interaktivní formou. Ve školní družině jsme si o navštívené výstavě povídali a na základě zjištěných informací si děti vyplnily pracovní list. Zájem u dětí vzbudil i model popelářského auta, které si mohly následně slepit a měnit cedulky podle toho, který tříděný odpad právě odváží.

Vychovatelky školní družiny  fotografie

06.05.2018 – Ekologické programy v Bartošovicích 

V měsíci květnu navštívili žáci 1. – 3. tříd Záchrannou stanici v Bartošovicích. Zúčastnili se jednoho z nabízených ekologických programů: Od vajíčka k mláděti, Ptáci na poli, na louce, v lese, nebo Šelmy malé i velké. Součástí programu byla také prohlídka „Domu přírody Poodří“, ve kterém mohly děti v komentované prohlídce vidět expozice zobrazující rostliny a živočichy lužního lesa, rybníka a okolí vodního toku Odry. Seznámily se také s činností Záchranné stanice, s „pacienty“, o které se zde starají a s důvody, proč se zvířata do stanice dostávají. Těmi bývá nejčastěji nezodpovědné lidské chování. Ve venkovní expozici si žáci prohlédli  zvířata, která jsou ve stanici v trvalé péči, protože se již nemohou kvůli svému handicapu či ochočení vrátit do volné přírody.

Mgr. Michaela Eliášová   fotografie

Za šelmami do Bartošovic
Naše třída 3. B byla 3. května v Záchranné stanici v Bartošovicích. Jeli jsme tam na výukový program o šelmách a na prohlídku živých zvířat. Provázel nás pan Kašinský.

Nejprve nám povídal o šelmách, a to o těch běžných, jako je např. pes, kočka, liška, vlk, ale i o jaguárovi, gepardovi, pandě, tygrovi, levhartovi a irbisovi. Ukázal nám skutečnou lebku lišky. Dozvěděli jsme se něco o zubech šelem nebo o drápech a prstech. Zaujalo nás, že panda má 6 prstů.

V druhé části návštěvy nám ukázal živá zvířata, hlavně dravce. Viděli jsme sýčka, kulíška nejmenšího, orla skalního, poštolku, krkavce, sokola atd. Tito ptáci jsou v Záchranné stanici, protože se hodně z nich zranilo, nebo si je lidé jako mláďata ochočili a později se o ně nechtěli starat. Tito ptáci už by se o sebe nedokázali ve volné přírodě postarat.

Bylo to krásné a zajímavé vyprávění.

Markéta Klišová a Michaela Krestová 3. B

 22.04. 2018 – Den Země 

Den Země je mezinárodní svátek, který svět slaví už od roku 1971. Ten letošní byl konkrétně zaměřen na celosvětové znečištění celé planety plasty. 

Také pro naši školu je to významný den, protože vedeme žáky k odpovědnému chování k životnímu prostředí. Každoročně k této příležitosti pořádáme před školou výstavu výtvarných prací, které jsou zhotoveny z odpadních materiálů. Už od začátku dubna žáci ve třídách shromažďovali staré krabice, PET lahve, fólie, víčka, plata od vajíček, kelímky a spoustu dalších, aby plánovali, co z této hromady jindy odpadu, nyní však výtvarného materiálu, vytvořit. Během dvou týdnů vznikla spousta zajímavých prací. Ve čtvrtek a v pátek žáci postupně instalovali své výtvory před školu, abychom mohli na Den Země upozornit také veřejnost.  

V pátek 20. 4. se shodou okolností konal také zápis do 1. třídy. Přicházející předškoláci se společně s rodiči zastavovali u vystavených objektů, zkoumali, co představují a z čeho jsou vyrobeny. Někteří rodiče také svým dětem vysvětlovali, proč jsou tu výrobky vystaveny.

Výstava byla soutěžní. Na prvním stupni zvítězila třída 1. B a na druhém stupni třída 9. B.

Mgr. Michaela Eliášová   fotografie

17.11.2017 – Třídili jsme s Tondou Obalem 

Již poněkolikáté se žáci naší školy účastnili výukového programu Tonda Obal na cestách. Jedná se o vzdělávací akci společnosti EKO-KOM, jejímž cílem je naučit žáky správně třídit odpad, získat informace o jeho recyklaci a podporovat vědomí o odpovědnosti za životní prostředí. Program proběhl v úterý 14. listopadu a byl určen pro žáky I. stupně. Děti rozeznávaly základní druhy odpadu, zopakovaly si, do jakých popelnic patří. Ujasnily si, co je sběrný dvůr, skládka a spalovna. Seznámily se s některými recyklovanými výrobky, zhlédly videoukázky ze zpracování odpadů. Své znalosti a dovednosti uplatnily v závěrečném kvízu.

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie

31.10.2017 – Příběh jednoho odpadku

V pondělí 23.10. 2017 měly děti z prvních tříd naučné povídání o třídění odpadu. Zábavnou formou jim paní Majová z o.s. Hájenka vysvětlila, k čemu je třídění odpadů dobré, jak probíhá a co se má třídit.

Na příběhu „jednoho odpadku“, v tomto případě plastového kelímku od jogurtu, jim popsala celý cyklus třídění od okamžiku, kdy hodíme kelímek do koše. Přes odpadkový koš jsme se dostali do společné popelnice, následně na skládku, ze které se kelímku povedlo utéct, až po třídící popelnici, se kterou jsme putovali do třídírny odpadu.

Pohádka o odpadku byla prokládána zábavnými kvízy a hrami, kde si děti vyzkoušely svou paměť a znalosti o třídění odpadu. Nakonec bylo vše shrnuto jednoduchým obrázkovým testem, ve kterém všechny děti bez problému uspěly. „Všichni už víme, kam s tříděným odpadem!“

Bc. Michaela Veličková    fotografie

18.09.2017 – Dravci

Všichni žáci naší školy vyrazili dne 13. 9. na hřiště školy Npor. Loma. Pan Zdeněk Fabián ze společnosti Seiferos, která se zabývá ochranou dravých ptáků, nám ukazoval různé dravce, např. orla bělohlavého, supa bělohlavého, raroha velkého, různé druhy sov a další. O dravcích nám řekl, jak se jmenují, kolik jim je let a spoustu zajímavostí. Po představení dravců nám ukázal, jak někteří létají a loví. Žáci, kteří věděli odpověď na otázku, byli vybráni jako „oběť“, což znamenalo, že dostali rukavici, mohli si vyzkoušet práci s dravými ptáky a přivolat si dravce na ruku.

Sebastien se k zážitku vyjádřil: „Mít dravce na ruce byl zajímavý pocit. Potom mi řekli, že si ho můžu pohladit a v tomhle okamžiku mě klovl. Nečekaně to bolelo.“

Většině žákům se líbilo, že si mohli pohladit výra nebo jiného dravce. Tato akce se vydařila, dozvěděli jsme se hodně informací. Děkujeme společnosti Seiferos za krásné představení.

Nikol Schindlerová 8. B a Viki Malachtová 8. A   fotografie

 2016 – 2017
Plán environmentální výchovy 2016/2017

29.06.2017 – Les ve škole 

Třídy 1. A, 1. B, 2. B, 4. B a 5. A úspěšně zakončily mezinárodní projket Les ve škole, získaly certifikát Lesní třídy a zároveň roční patronát nad částí Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Tento projekt, do něhož se zapojujeme už několik let, pořádá ekologické sdružení TEREZA. Cílem projektu je zprostředkovávat dětem přímý kontakt s přírodou, vytvářet u nich pozitivní vztah k lesu jako místu k odpočinku, hrám a poznávání, učit děti interaktivním způsobem o ekosystému les. V každém ročníku je program trochu jinak zaměřen. Prvňáci spolu s ponožkovými kamarády poznávali les všemi smysly. Druháci pomáhali skřítkům doplnit informace o obyvatelích lesa do Lexikonu lesních skřítků. Čtvrťáci pátrali po bájných Stromovousech a rovnováze v lese. Páťáci ověřovali novou metodiku a zabývali se především různými podnebnými pásy. Všichni žáci si vedli lesní deníky, do kterých zaznamenávali svá pozorování. Součástí programu je samozřejmě pobyt a učení přímo v lese. 

Michaela Eliášová  fotografie

 14.06.2017 – Exkurze na skládku ASOMPO 

V pátek 9.6.2017 se vybraní žáci 1.,3., 4. a 5. ročníků zúčastnili akce ke Dni Země, kterou pořádala pro děti společnost ASOMPO, a.s. v Životicích u Nového Jičína. Akce byla kvůli nepříznivému počasí přesunuta z původního termínu 20.4. –  děti ji měly jako odměnu za sběr druhotných surovin.

Po příjezdu do areálu firmy ASOMPO dostali všichni tašku s malým občerstvením a s dárečky. Potom si děti prohlédly areál skládky a dozvěděly se spoustu nových věcí, viděly některé technické stroje, podívaly se na ukázku leteckých modelářů a samy si mohly vyzkoušet, jak létají malá letadýlka. Kdo chtěl, mohl si zasoutěžit v disciplínách, které souvisely s tříděním odpadu a taky si zaskákat na nafukovacím hradě nebo si zatančit a zasoutěžit s klaunem Hopsalínem.

Mgr. Jana Bilská

fotografie

 18.05.2017 – „KONČÍM S KONZUMEM, UTRÁCÍM S ROZUMEM“ ANEB JAK NAŠE NAKUPOVÁNÍ MŮŽE MĚNIT SVĚT 

Základní škola Příbor, Jičínská již druhým rokem spolupracuje se společností Člověk v tísni na mezinárodním projektu Global schools, jehož posláním je na odpovídající úrovni přibližovat dětem velká a ožehavá témata současného světa, jako jsou například vztahy člověka k životnímu prostředí,   problematika lidských práv, kulturních odlišností, migrace nebo klimatických změn.  

Letos jsme se rozhodli zaměřit na oblast KONZUMNÍHO CHOVÁNÍ A ODPOVĚDNÉ SPOTŘEBY: Co každodenně používáme a nakupujeme? Jak tím ovlivňujeme ostatní lidi a přírodu? Jak získáváme suroviny potřebné k výrobě? Jak vypadá řetěz vedoucí od výrobce ke spotřebiteli? Dokážeme zpracovat vyprodukovaný odpad? Rozumíme informacím na etiketách? Jaká je cena lidské práce a na základě kterých kritérií se rozhodujeme, zda koupíme to či ono? A konečně… Můžeme měnit svět tím, že změníme své vlastní chování?

 celý text

18.05.2017 – Záchranná stanice Bartošovice 

V průběhu jarních měsíců navštívily třídy I. stupně Záchrannou stanici v Bartošovicích. Zúčastnily se některého z nabízených výukových programů, např. Od vajíčka k mláděti nebo Ptáci na poli, na louce, v lese. Žáci se seznámili s činnostmi stanice, s druhy zvířat, které stanice zachraňuje v ohrožení i s nejčastějšími případy, které řeší. Děti si prohlédly expozici znázorňující prostředí lužního lesa a rybníka. Nejatraktivnější byla komentovaná prohlídka „zvířecích obyvatel“ stanice, při které mohly vidět různé druhy sov a dravců, ale také čápy s mláďaty v hnízdě a vodní želvy. U většiny ptáků si vyslechly také jejich příběh, jak se do stanice dostali.

Žáci 4. tříd absolvovali náročnější program, a to terénní exkurzi v přírodní rezervaci Kotvice, kde mohli pozorovat rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí lužního lesa nebo rybníka. Tuto exkurzi pro ně zorganizovala rovněž Záchranná stanice Bartošovice.

fotky

07.05.2017 – 5.A  testovala novou metodiku pro páťáky Pod nebem Země 

Tento rok jsme se už po čtvrté zúčastnili projektu Les ve škole ekologického sdružení TEREZA. Les ve škole je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno více než 3400 škol z 23 zemí světa. 

Letos jsme byli jednou z 10 vybraných škol v ČR, které testovaly novou metodiku pro páťáky. Od března do května jsme zjišťovali, proč jsou na Zemi různá podnebí, sledovali jsme svá stanoviště v parku, vytvářeli Destrukční deník a každý svůj Akční lesní deník, vytvořili jsme si model Zeměkoule, prováděli jsme pokusy s rostlinami, vyhledávali jsme informace o rostlinách a zvířatech různých podnebných pásů, vymysleli jsme nové živočišné a rostlinné druhy – Hrdiny Zeměkoule. Vše jsme uzavřeli piknikem, který měl být venku, ale protože nám počasí moc nepřálo, zvládli jsme ochutnávkou ovoce a zeleniny různých podnebí i v naší tělocvičně 

Mgr. Jana Bilská, třídní učitelka 5.A   fotografie

08.05.2017–Exkurze na farmě pana Michálka 

Jako každým rokem nám pan Petr Michálek nabídl u příležitosti Dne Země exkurzi na své farmě. Rádi jsme ji využili a žáci 1. a 2. tříd navštívili 5. května stáje na Štramberské ulici. Mohli si prohlédnout prostředí farmy se spoustou zvířat, a to nejen koní. Nejvíce se dětem líbila projížďka na koni. Děkujeme panu Michálkovi za jeho pozvání a ochotu, s kterou nás provázel.  fotky

 28.04.2017 – Kopřiva 

V pondělí 24. 4. 2017 jsme šli celá třída IV. B do muzea na výstavu „Kopřiva“. V první místnosti jsme shlédli krátkou prezentaci a hned jsme přešli do dílny, kde jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je odloupávat kůru z kopřivy a rozčesat z ní vlákno. Dále jsme pracovali na kolovrátku a předli z vlákna nitě. Mezitím co byli někteří na kolovrátku, tak ostatní splétali provaz. Až jsme se prostřídali, tak jsme tkali na maličkém tkalcovském stavu. Později nám pan Michalička ukázal výrobu papíru – to vše z kopřiv. Nakonec jsme se přesunuli na výstavu, kde jsme pozorovali kopřivu pod mikroskopem a prohlíželi jsme si z ní různé výrobky – krajky, košile, klobouky atd. Moc se nám to všem líbilo.

Jakub Ražnok, IV. B  fotografie

27:04:2017 – Den Země 

Den Země oslavila naše škola tradiční výstavou výtvarných prací, která oživila venkovní prostory před budovou školy 24. a 25. dubna. Děti již několik dní předem vytvářely různé objekty z PET lahví a jejich vršků, ze starých krabic, fólií, obnošeného oblečení, polystyrenu a dalších věcí, které by jinak skončily v odpadkovém koši, či v lepším případě v kontejneru na tříděný odpad. V rukou dětí se proměnily v různá zvířata, květiny, hračky, ale také v gramofon, televizi či továrnu na sladkosti. Výstavu si prohlédli nejen žáci naší školy, ale i rodiče, kteří přišli na třídní schůzky, a zastavovali se i lidé procházející kolem školy. Děti nejenže vystavovaly své výtvory, ale také je hodnotily a vybraly mezi sebou vítěze. Těmi se staly třídy 3. A a 9. A. K příležitosti Dne Země čekají některé třídy ještě exkurze na farmu pana Michálka a k Bartošovickým rybníkům.

fotografie

 20.04.2017 – Od vajíčka k mláděti 

Dne 11. dubna se naši prvňáčci zúčastnili exkurze do Záchranné stanice v Bartošovicích. Výukový program s názvem „Od vajíčka k mláděti“ byl velice poutavě přednesen panem Kašinským, ředitelem Záchranné stanice. Děti poznávaly naše ptactvo, určovaly vajíčka od různých druhů ptáků a dozvěděly se mnoho informací – jak si ptáci staví hnízdo, jak a čím krmí svá mláďata…

V druhé části programu byla prohlídka voliér. Děti si mohly zblízka prohlédnout nejen dravce, kteří se ve stanici léčí ze svých úrazů, ale i srnečku, králíky a další „zvířecí marody“.

Přejeme Záchranné stanici mnoho úspěchů v léčení svých pacientů a velice děkujeme za krásnou exkurzi.

Mgr. Michaela  Mendeová

09.04.2017 – Hračky našich předků 

Součástí projektu Global schools na téma „zodpovědná spotřeba“, který právě probíhá na naší škole, byla i návštěva příborského muzea. Pan PhDr. Václav Michalička vyhověl naší žádosti a 5. dubna připravil pro žáky prvních a druhých tříd zajímavé povídání o hrách a hračkách našich předků. I když se nedochovalo mnoho exponátů, protože kupované hračky byly velmi vzácné a vlastnily je jen nejbohatší rodiny, měli jsme se na co dívat. Viděli jsme, z čeho všeho si děti dokázaly hračky vyrobit a co jim k hraní sloužilo, od kamínků, slámy, polínka, kůry, po provázek, knoflík či fazole. Součástí besedy byla i praktická ukázka roztáčení káči, hraní drápků, tlučení špačků, přebírání provázku, použití praku či pohánění obruče dřevěnou hůlkou.

Děkujeme panu Michaličkovi a jeho kolegyním za velmi zajímavé povídání.

Michaela Eliášová   fotografie

09.04.2017 – Výroba dřevěných hraček 

Na naší škole probíhá tento měsíc projekt Global schools na téma „zodpovědná spotřeba“. Žáci prvních a druhých tříd se věnují hračkám, jejich výrobě, materiálům a surovinám, z kterých se vyrábějí, odpadům, které vznikají, a dopadům výroby na životní prostředí. Děti měly jedinečnou možnost vidět ruční výrobu hraček na vlastní oči. Umožnili jim to v pondělí  3. dubna dva příborští řezbáři, pan Metoděj Beran a pan Milan Žlebčík. Ukázali dětem, jak se dřevo zpracovává a jak v jejich rukách vznikají kouzelné hračky. Děti si mohly osahat různé druhy dřeva, prohlédnout dřevěné loutky, zvířátka, autíčka a další hračky. Velký ohlas sklidila pohyblivá a ozvučená dřevěná kapela, poháněná strojkem. Každé z dětí dostalo jako dárek dřevěné velikonoční vajíčko.

Za krásný zážitek děkujeme oběma pánům řezbářům.

Michaela Eliášová   fotografie

16.03.2017 – Nové téma projektu Global schools: “KONČÍM S KONZUMEM, UTRÁCÍM S ROZUMEM”
Naše škola je již druhým rokem součástí projektu Global schools, jehož posláním je přiblížit dětem některá velká a ožehavá témata současného světa, jako jsou například klimatické změny, migrace, problematika životního prostředí nebo lidských práv. 

Letos jsme se rozhodli zaměřit úžeji na oblast SPOTŘEBY: Co každodenně používáme a nakupujeme? Jak tím ovlivňujeme ostatní lidi a přírodu? Jak získáváme suroviny potřebné k výrobě? Jak vypadá řetěz vedoucí od výrobce ke spotřebiteli? Dokážeme zpracovat vyprodukovaný odpad? Rozumíme informacím na etiketách? Jaká je cena lidské práce a na základě kterých kritérií se rozhodujeme, zda koupíme to či ono? 

To jsou některé z otázek, na které budou žáci v průběhu března a dubna hledat odpovědi prostřednictvím různých aktivit a lekcí. Do plánu jsou také zařazeny besedy s přizvanými odborníky, výjezdní exkurze do podniků a provozoven nebo praktická pomoc formou “služeb” ve školní jídelně. 

Nejmladší žáci (1. a 2. třída) se seznámí s výrobou hraček; ti starší (3. a 5. třída) budou zkoumat problematiku produkce a konzumace potravin a nejstarší žáci (6. a 7. třída) zacílí na oblast oblékání. V souvislosti s tematickou orientací se budou lišit také výsledné výstupy pro daný věk: nejmladší žáci budou vytvářet vlastní hračku nebo herní stavebnici, starší připraví pro své spolužáky “ideální svačinku”, a komentovanou módní přehlídku svých oděvních modelů představí žáci druhého stupně. Závěrečné vyvrcholení projektu se uskuteční formou projektového dne ve středu 19. dubna.  

 Mgr. Zbyněk Machetanz

16.12.2017 – Zdravá pětka 

Albert dělá pro školy v České republice akci jménem Zdravá pětka. Tento projekt je o zdravém životě. Naši žáci už ho dobře znají z minulých let. Pro tento rok nám připravili úkoly o tom, co bychom měli jíst, abychom byli zdraví. Dostali jsme obrázky lidského těla a kartičky potravin. Ty jsme dávali na různé části těla podle toho, čemu prospívají, např. mrkev na oči, rajče na nehty atd. Za každou správnou surovinou jsme dostali body. Ptali se nás také, z čeho si připravíme zdravou svačinu, jaké známe druhy obilí, mléčné výrobky atd. Tým, který měl nejvíce bodů, získal deník Zdravé pětky, kam si budou zapisovat, co uvaří, z čeho budou vařit a jak mají postupovat. Soutěžilo pět družstev a v každém družstvu bylo pět žáků. Nakonec jsme si mohli udělat obrázek z toustových chlebů a zeleniny. Žákům se hlavně líbila spolupráce ve družstvech.

 Antonín Grohmann, 3. B  fotografie 3.A   fotografie 5.A

25. a 26.11.2017 – Hravá věda 

Radek Chajda navštívil třídy prvního stupně naší školy ve čtvrtek 24. a v pátek 25. listopadu s programem Hravá věda. Radek Chajda je bývalý učitel matematiky a fyziky na základní škole. Nyní píše knihy o vědě a pokusech. Spolupracuje s Českou televizí, konkrétně vymýšlí pokusy pro pořad U6 (Úžasný svět techniky). Seznámili jsme se s jeho knihami a také s jeho pohledem na vědu. Představil nám své originální logo „Hravá věda”. Podstata byla v tom, že slepíte igelitové sáčky do koše, napíšete na ně cokoliv, např. vaše logo, poté do nich pustíte horký vzduch z fénu a sáčky krásně vystoupají vzhůru. Pan Chajda nám předvedl různé pokusy, např. hodil kostku cukru do vody a obarvil ji barevnou tuší, po chvilce čekání z toho vzniklo nádherné oko. Ukázal nám létající peřinu atd. Potom jsme si vyráběli padák pro plyšáka z igelitového pytle. Akce nás velmi bavila, všem se líbila. Některé žáky to natolik zaujalo, že si vybrané pokusy zkusili i doma. Mně osobně se nejvíc líbilo originální logo.

Ondřej Libiš, 5. B    fotografie 2.B   fotografie 5.A   fotografie 4.B   fotografie 3.A   fotografie 4.A

 2015 – 2016
Plán environmentální výchovy 2015/2016

Les ve škole – certifikáty
17.06.2016 – Les ve škole IV. A 

Letos se naše třída IV.A už po třetí zapojila do projektu Les ve škole. Tentokrát jsme zkoumali rovnováhu v lese. Seznámili jsme se s Lesní třídou, se Stromovousy a jejich vyslancem Zmítkem. Založili jsme si Lesní deníky, získávali a postupně dolepovali artefakty do Magické tabule rovnováhy. Chodili jsme do lesa, který jsme zkoumali a vše si zapisovali. Vytvořili jsme si komiks z našich lesních pozorování a zážitků a nakonec jsme se se Zmítkem rozloučili a pomocí „zaříkávadla“ ho poslali zpátky domů ke Stromovousům.

Z prací žáků IV.A fotografie  fotografie z lesa

03.05.2016 – Exkurze ke Dni Země 

U příležitosti Dne Země se naši žáci účastnili několika exkurzí. Děti z 1. – 3. tříd navštívily v pátek 29. dubna farmu pana Michálka. Prohlédly si stáje s koňmi, viděly i jednodenní hříbátko. Kromě koní mohly obdivovat také malé sele, holuby, bažanty, psy, kočky a také mývala. Žáci 8. a 9. ročníků navštívili 26. dubna Čistírnu odpadních vod v Příboře. Viděli proces mechanického i biologického čištění, na jehož začátku je špinavá, zakalená voda plná nečistot a na jeho konci voda čistá a průzračná, kterou je možno vypustit do Lubiny. V druhé části exkurze se podívali do firmy Skarab Příbor. Zde viděli v provozu CNC stroje, soustruhy, prostory skladu a prodejny náhradních dílů, servis nákladních i osobních aut. Byli také pozváni na malé občerstvení do restaurace. 

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie 1. A   fotografie 1. B  fotografie 3. A  fotografie 3. B  fotografie 8. A, B

26.04.2016 – Exkurze ke Dni Země 

Žáci 8. a 9. ročníků navštívili 26. dubna čistírnu odpadních vod v Příboře. Viděli proces mechanického i biologického čištění, na jehož začátku je špinavá, zakalená voda plná nečistot a na jeho konci voda čistá a průzračná, kterou je možno vypustit do Lubiny. V druhé části exkurze se podívali do fir- my Skarab Příbor. Zde viděli v provozu CNC stroje, soustruhy, prostory skladu a prodejny náhradních dílů, servis nákladních i osobních aut. Byli také pozváni na malé občerstvení do restaurace. 

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie

25.04.2016 – Den Země 

Celý svět si v pátek 22. dubna připomenul Den Země. Naše škola jej oslavila tradičně výstavou výtvarných prací před školou. Již ve čtvrtek ožil prostor před školou množstvím barevných objektů vyrobených z různých odpadních materiálů. Výstavu si mohli prohlédnout nejen děti, ale i jejich rodiče a veřejnost. Výstava byla soutěžní. Porotou byli sami žáci, kteří mohli hlasovat, která práce je nejvíce zaujala. První místo obsadily třídy 4. A a 8. A, druhé místo 2. A a 9. A, na třetím místě se umístily třídy 3. B a 8. B. K příležitosti Dne Země čekají některé třídy ještě exkurze do čističky odpadních vod a na farmu pana Michálka.

Mgr. Michaela Eliášová   fotografie

16.02.2016 – Les ve škole 

Žáci 1. B jsou zapojeni do celoročního projektu Les ve škole. Minulý týden vyrazili už podruhé do lesa společně se svými ponožkovými maňásky. Tentokrát zkoumali, jak se les od podzimu změnil, tvořili domečky pro své ponožkové kamarády, zahráli si několik prožitkových her. Nezapomněli ani na zvířata, kterým přinesli něco na přilepšenou. S sebou do školy si odnesli spoustu pokladů. V lese také našli tajnou zprávu. Podle ní si nasbírali přírodniny, z kterých potom ve škole vyrobili lesní hudební nástroje. Na ty potom zahráli vlastní lesní skladbičky.

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie

27.11.2015 – Zdravá pětka 

Nadační fond Albert uspořádal v naší škole dvouhodinový výukový program Zdravá pětka. V průběhu měsíce listopadu se ho zúčastnily všechny třídy I. stupně. Děti se seznamovaly se zásadami zdravého stravování, složkami potravy a tzv. potravinovým talířem. Učily se přemýšlet o tom, co jí, jak by mohly svůj jídelníček vylepšit. Osvojené znalosti využily v soutěži mezi skupinami. Zapojily samozřejmě také chuťové buňky, a to při poznávání ovoce a zeleniny podle chuti. Nejzábavnější pro děti byla závěrečná část, kdy mohly využít svou kreativitu a vytvořit výtvarné dílo z ovoce a zeleniny. Ze vzniklých výtvorů nakonec nic nezbylo, všechny skončily jako zdravá svačinka.

Mgr. Michaela Eliášová fotografie 1. B    fotografie 4. A    fotografie 5. A

26.11.2015 – Šelmy malé i velké 

Žáci tříd II. A, B a III. A, B navštívili Záchrannou stanici v Bartošovicích, kde byl pro ně připraven výukový program Šelmy malé i velké. Poutavým způsobem se tak seznámili se živočichy naší přírody, které mohou občas vidět v lesích, u řek či v blízkosti zahrad. A pokud byli pozorní, dokážou je už dnes rozdělit na šelmy psovité, kočkovité, medvědovité i medvídkovité a lasicovité. 

Příjemným zpestřením byla exkurze kolem voliér a výběhů v záchranné stanici, kde si zblízka prohlédli dravce, čápy, veverky a jiná zvířata, o která v záchranné stanici pečují, aby je mohli v mnoha případech opět vypustit na svobodu. 

Mgr. Vlasta Hýžová, Mgr. Eva Zweersová. Mgr. Jana Činčalová, Mgr. Lada Rejmanová fotografie

26.10.2015 – Ochrana přírody a myslivost 

Dne 22. 10. 2015 se šesťáci naší školy zúčastnili projektu „Ochrana přírody a myslivost“, který zorganizovalo Myslivecké sdružení Příbor I., pod vedením pana L. Tichavského. Vše se odehrálo u myslivecké chaty na Točně. V malebném prostředí se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací. Pan Tichavský nejprve pohovořil o Boroveckých rybnících a o životu v jejich okolí. Žáci poznávali ryby, obojživelníky, ptactvo i rostlinstvo, které se zde vyskytuje. Dalším důležitým bodem bylo poutavé vyprávění pana P. Černocha o lesní zvěři. Projekt byl zakončen praktickou poznávačkou stromů. Pan Tichavský vyzvedl charakteristické znaky určitých druhů, pohovořil o plodech, listech a vůních… 

Všichni jsme si k závěru uvědomili, jak je příroda křehká, jak je les nádherné místo plné života a jak je důležité ho chránit. Mnohokrát děkujeme organizátorům za tuto akci. Děkujeme za milé přijetí, pohoštění i sponzorské dary věnované škole.

Mgr. Hana Matulová, Mgr. Michaela Mendeová  fotografie

17.10.2015 – Za pokladem lesního skřítka 

Na hřišti naší školy bylo v sobotu ráno neobvykle živo. Sešlo se tu necelých 40 dětí předškolního a mladšího školního věku se svými rodiči. Nezůstali tady však dlouho. V menších skupinkách vyráželi na trasu směr Borovec, aby pomohli ztracenému lesnímu skřítkovi vrátit se zpět do lesa. Cestou děti plnily na stanovištích úkoly, které ověřovaly nejen jejich znalosti o lese a jeho obyvatelích, ale také obratnost a postřeh. Po zvládnutí všech úkolů se děti vrátily do školy, kde na ně čekal malý lesní poklad a sladká odměna. Rodiče i děti se mohli ohřát u teplého čaje nebo si u ohně opéct špekáček. 

Mgr. Michaela Eliášová   fotografie

11.10.2015 – Výlov Boroveckého rybníka, Les ve škole 

I přes nepříznivé počasí se v pátek 9.10.2015 vydaly třídy 2.A a 4.A  do Borovce, podívat se na výlov hlavního chovného rybníku. Děti si prohlédly mrskající se kapříky v kádích a zjistily, jak vypadá rybník bez vody.

Čtvrťáci cestou zpátky začali s projektem Les ve škole, tentokrát s názvem Lesní rovnováha. Seznámili se s 6 žáky Lesní třídy, s legendou o Stromovousech a pokusili se pomocí zaříkávadla vzbudit vyslance Stromovousů – Zmítka. Ve třídě pak zjistili, že se jim to povedlo, protože Zmítko se jim opravdu ukázal. Všichni si zavedli Deník lesního učně, do kterého si budou zapisovat vše důležité. Uvidíme, zda se čtvrťákům podaří zjistit, jak funguje rovnováha a zda pomohou Zmítkovi se uzdravit a připravit zprávu o našem lese pro Stromovouse.

Mgr. Jana Bilská    fotografie

08.10.2015 

08.10.2015 – Les ve škole 

Již 4. rokem je naše škola zapojena do mezinárodního projektu Les ve škole. Letos se ho zúčastní 8 tříd od 1. až po 6. třídu. Cílem projektu je zprostředkovávat dětem přímý kontakt s přírodou, vytvářet u nich pozitivní vztah k lesu jako místu k odpočinku, hrám a poznávání, učit děti interaktivním způsobem o ekosystému les. Na svou první výpravu do lesa vyrazili žáci I. B. A nešli sami. Doprovázeli je jejich ponožkoví kamarádi (maňásci), kteří je budou provázet projektem po celý rok.

Mgr. Michaela Eliášová   Fotografie

2014 – 2015
Plán environmentální výchovy 2014/ 2015

Les ve škole

Třídy 2. A, 2. B a 3. A získaly certifikáty Lesní třídy za celoroční právi v projektu Les ve škole. Tento program organizuje Sdružení Tereza, které se zaměřuje na ekologickou výchovu. Díky zapojení do projektu se tyto třídy staly patrony celkem 30m² Nového pralesa na Ještědském hřebeni.

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie facebook

Oslavili jsme Den Země

Jako každým rokem, i letos jsme využili nabídky exkurzí ke Dni Země, které pro nás zorganizoval MÚ Příbor, Odbor rozvoje města.

Druháci se zúčastnili velmi zajímavě a poutavě připravené akce na náměstí týkající se ochrany přírody formou správného třídění odpadu.

Do programu byly děti vtaženy pohádkou O zakleté Elektrolhotě, doprovázenou písničkami. Následně potom se děti bavily formou různých her s názvy „Tonda obal“, které přichystala společnost Ekokom. Jednalo se například o hry: jak správně třídit odpad do barevně rozlišených kontejnerů obohacené jízdou na koloběžkách, skládání velkého puzzle, pouliční domino, házení míčků = odpadků do vhodných jamek = kontejnerů. Odměnou za snahu a dobré výsledky byly dětem v průběhu her rozdávány drobné upomínkové předměty či sladkosti a k dispozici měly velké nafukovací skákací auto.

Některé třídy 1. stupně navštívily farmu pana Michálka, kde si žáci prohlédli stáje s koňmi a čerstvě narozeným hříbátkem. Pozorovat mohli i další zvířata: holuby, slepice, bažanty a dokonce mývala. Nejatraktivnější částí exkurze byla pro mnohé jízda na poníkovi.

Čtvrťáci a páťáci zavítali do kynologického klubu, kde na ně čekala ukázka výcviku psů. Viděli, jak zkušení kynologové cvičí se svými psy poslušnost, agility, ale i obranu. Ti nejodvážnější si mohli pod dohledem vyzkoušet nácvik obrany, nasadit si rukáv a představovat útočníka.

Děkujeme MÚ Příbor za organizaci všech jmenovaných akcí.

Mgr. Jana Činčalová a Mgr. Michaela Eliášová

Fotografie-Den Země na náměstí  Fotografie-chov koní  Fotografie-kynologický klub 

Den Země

Den Země jsme si připomněli tradiční výstavou prací žáků před školou. Hlavním cílem této akce bylo ukazát, že i staré použité věci se dají znovu využít a přeměnit v něco hezkého nebo užitečného, uvědomit si, že recyklací šetříme přírodní zdroje. Všechny exponáty byly proto vyrobeny z odpadních materiálů: PET lahví, CD nosičů, krabic, igelitových tašek, starých elektrospotřebičů, skartovaného papíru, zbytků textilu, zkrátka vyrábět se dá ze všeho. Výstavu si mohli prohlédnout nejen žáci naší školy, ale zastavovali se i lidé procházející kolem.

fotografie facebook

Tonda Obal na cestách

Třídíte odpad? My u nás ve škole ano. Nebo se alespoň snažíme a naše žáky k třídění vedeme. Už měsíc v třídění odpadu soutěžíme mezi třídami. Všichni žáci školy se zúčastnili vzdělávací akce společnosti EKO – KOM s názvem Tonda Obal na cestách. Nejmladší žáci si ujasnili barvy kontejnerů na tříděný odpad a co do kterého patří. Ti starší se seznámili s fungováním skládky, spalovny odpadů či třídící linky. Uvědomili si význam třídění a recyklace. Ve videoukázkách viděli, jak se s odpady dále nakládá, jak se recyklují, co se z recyklovaných materiálů vyrábí. Mnoho žáků bylo překvapeno, když zjistili, kolik z nich má oblečení nebo přezůvky vyrobeny z recyklovaných materiálů. Ti mladší užasli, jak se zmenšil objem koše na směsný odpad na minimum, když jej pořádně vytřídili. Součástí programu byla i hra, ve které si mohli prakticky vyzkoušet třídění. 

Fotografie

Zatmění Slunce

Na různých místech světa dnes lidé pozorovali zatmění Slunce. Také žáci naší školy si nenechali tento unikátní astronomický jev ujít. Někteří jej sledovali z oken školy přes tmavá sklíčka. Třídy V. B a III. A se vydaly na náměstí, kde připravila Luna Příbor, středisko volného času, veřejné pozorování. Pozorovatelé zde měli kdispozici 3 hvězdářské dalekohledy, tmavá skla, dírkovou komoru (camera obscura) a ideální bylo také počasí.  

Fotografie

05.02.2015 – Jak žijí včely

I když je za okny sníh a do jara poměrně daleko, povídaly si děti z 1.A s lektorkou z ekologického sdružení Hájenka o životě včel. Velmi zajímavým způsobem se děti dozvěděly spoustu informací o obyvatelích úlů, zahrály si na královnu, dělnice i trubce. Lektorka donesla dětem ukázat produkty, které v úlu najdeme- med, mateří kašičku, propolis a plástvičky vosku, ze kterých si děti vyrobily svíčky. Lektorce velmi děkujeme za příjemnou akci.

Fotogalerie 

28. 11. 2014 – Vítězné práce putují do Bartošovic

Žáci naší školy na podzim navštívili Záchrannou stanici v Bartošovicích. Škola byla požádána, aby vytvořila výtvarné práce na výstavu připravovanou v prostorách stanice. Zapojili se žáci I. i II. stupně. Vítězných 10 prací jsme odeslali a vy se na ně můžete podívat prostřednictvím naší fotogalerie.

Ekoprogramy v Bartošovicích

Fotogalerie

Dravci

Fotogalerie

Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu

Fotogalerie

 2013 – 2014
Plán environmentální výchovy 2013/ 2014

Les ve školeVšechny certifikáty

Pohled ze hřbetu koně

„Nejhezčí pohled na svět je ze hřbetu koně“ jsme slyšeli mnhokrát. Ovšem Klárka Rosmarinová ze 6. B třídy se s tímto výrokem ztotožňuje. Využili jsme tedy jejího pozvání na ranč Hermelín, kde se věnuje svému „koníčku“, a to doslova. Klárka s pomocí své maminky a tety, samozřejmě po dohodě s majitelem panem Vaníčkem, pro žáky tříd 6. B, 1. A a  1. B připravila příjemné dopoledne na ranči Hermelín u Nového Jičína. Děti zjistily původ názvu ranče Hermelín,  prohlédly stáje a pastviny s koňmi, obdivovaly malé hříbě, prošly krytou jízdárnou, mnohé si vylezly na koňský hřbet a těšily se z jízdy ve venkovní jízdárně. Velkým zážitkem bylo sledování Klárky v sedle, kdy nám předvedla jezdecké umění na svém vlastním koni a elegantně projela parkurem. V závěru si děti zpříjemnily pobyt na ranči zejména nanuky v místním bufetu, aby se alespoň trochu zchladily v krásném teplém slunečném dni.

Fotoalbum

Botanická zahrada Štramberk

Žáci V. A využili mimořádných přírodovědných znalostí žáka IX. B Robina Rečka, který se pro tento den ujal role průvodce botanickou zahradou a žákům předal množství informací 
o fauně i floře tohoto specifického prostředí. Z této vydařené exkurze vznikl herbář fotografií s popisky, který v příštím školním roce mohou využívat ve výuce i žáci ostatních ročníků.
Arboretum má rozlohu 10 ha a nachází se na úpatí kopce Bílá hora. V zahradě kvete více než 1200 druhů rostlin. Viděli jsme různé druhy ohrožených a chráněných rostlin. V mokřadech jsme zhlédli různé druhy obojživelníků. Na skalách a loukách jsme pozorovali bezobratlá zvířata, ale i obratlovce. Největší radost jsme měli z pozorování jasoně červenookého.  Je to velký motýl (rozpětí křídel 7–8,4 cm) s bílými křídly s černými a červenými skvrnami. 
Z celosvětového hlediska je klasifikován jako zranitelný, v ČR byl ve 20. století vyhuben, ale v roce 1986 znovu vysazen, takže podle českých zákonů jde o kriticky ohrožený druh.
Štramberský vápenec je v některých místech lomu bohatý na zkamenělé organismy a jejich části. Nahlédli jsme do Pouťové jeskyně, která je 12 m hluboká. Příjemné chvilky jsme strávili v kamenném labyrintu. Žáci zjistili, jaký je rozdíl mezi labyrintem a bludištěm. 
Velice cenná byla spolupráce vycházejícího žáka naší školy s nejstaršími žáky 1. stupně.  Robine, děkujeme a přejeme úspěchy na gymnáziu.
                                                                                                                           Mgr. Jarmila Bjačková 

Fotografie facebook

Za krásami Kotvice

2. června se čtvrťáci vydali na výpravu do Přírodní rezervace Kotvice, aby obdivovali a poznávali krásy a zajímavosti této lokality. Provázel je pan Jan Kašínský ze Záchranné stanice v Bartošovicích. Pozorovali hnízdící volavky, kormorány, labutě, kachny, poláky, racky, lysky a spoustu dalších vodních ptáků, kvetoucí žluté kosatce a další rostliny na břehu rybníka, vodní organismy, poznávali stromy v lužním lese.

Fotografie facebook

1. A na „malé farmě“

Julinka Filipová pozvala na zahradu všechny své spolužáky a spolužačky ze třídy, aby se podívali na slepice a malá kuřátka, mladé králíky a psí kamarádku Safinku. Výborně se nám návštěva hodila k tématu „zvířata a jejich mláďata“ v prvouce. Děti si zpětně uvědomily základní informace o stavbě těla zvířat, o jejich potřebách a užitku pro člověka, pozorovaly jejich chování. Zjistily, proč se malá kuřátka zahřívají v bedýnce pod rozsvícenou lampou, jak si získat důvěru plachých králíčků a jak být obezřetní při dovádění s fenkou Safinkou. Největším zážitkem bylo, že se mohly zvířátek dotýkat, krmit je či si s nimi pohrát. Julinko, děkujeme, návštěvu jsme si náležitě užili.

Fotografie facebook

Exkurze na farmě pana Michálka

V pátek 2.5.2014 využili někteří žáci 1. stupně ZŠ Jičínské nabídku MěÚ Příbor ke Dni Země a navštívili statek pana Michálka na Točně. Nejprve si prohlédli stáje, kde obdivovali dvě  hříbátka, potom užasli nad malým lišáčkem Kájou, viděli divoké králíky, křepelku, mývala a fretku. A kdo si chtěl vyzkoušet, jaké to je, pohlížet na svět z výšky koňského hřbetu, mohl se v ohradě projet na koni. Třeťáci taky viděli hřebelcování koně – zjistili, že mít koně není jen na něm jezdit, ale že je třeba se o něj taky umět postarat. 
Děkujeme panu Michálkovi a všem, kteří se nám věnovali, za jejich ochotu a trpělivost. Fotografie facebook 

Exkurze šesťáků v Bartošovicích

Žáci VI. A a VI. B se vydali na exkurzi do záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Prohlédli si jak vnitřní přírodovědnou interaktivní expozici, tak venkovní expozici živých zvířat. Všechna zvířata, která jsou ve stanici umístěna, mají závažné trvalé následky po zraněních, která jim neumožňují život v přírodě. V současné době se zde vyskytuje zhruba 35 druhů zvířat. Žáci tak mohli vidět například sovu pálenou, poštolku obecnou, káni lesní, čápa černého, čápa bílého nebo orlici skalní. Dozvěděli se také, jak mají postupovat, jestliže v přírodě naleznou malé zajíčky, srnčata či ptáčata.     Fotografie facebook

Exkurze v Technických službách města Příbora

Fotografie facebook 

Exkurze v Čistírně odpadních vod Příbor

Co se děje s vodou, která odteče z umyvadla, vany nebo myčky na nádobí? Odpověď na tuto otázku jsme se čtvrťáky hledali v příborské čistírně odpadních vod. Viděli jsme proces mechanického i biologického čištění, na jehož začátku je špinavá, zakalená voda plná nečistot a na jeho konci voda čistá a průzračná, kterou je možno vypustit do Lubiny.

Fotografie čtvrťáci        Fotografie deváťáci

První jaro v arboretu

Den Země

Objevujeme svět – projekt 7. ročníku

Veselé zoubky

Člověk a energie – projektový týden 8. ročníku

Roboti – exkurze do VítkovicTřída vynálezců

Školní arboretum

Exkurze do Dalešic a Zetoru

Fotografie na facebooku

Podzimní skřítci 2. A

 2012 -2013
Plán environmentální výchovy 2012/2013

Fotografie z projektu

Pro zobrazení celého článku klikněte přímo na něj

Poznej svého psa

Dětská vědecká konference v Praze  Certifikát   Certifikát

Za krásami Kotvice 3. A, B

Osvědčení o zapojení do programu Les ve škole

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU (6. a 25. místo v regionu Severní Morava)

Podzim všemi smysly aneb Výlov Boroveckých rybníků 4. A, B

Podzimní vycházka k rybníku 5.A, 6.B

Podzimní palety 1.A

Podzim ve 2.A

Padá listí zlaté

Toulky Příborem 3. B

2011-2012
Učíme se v lese – 2.B

Sběr elektrozařízení

Den Země

Více informací

MENU
KroužkyPřihlášky 20022/2023
Nabídka 2022/2023
Anglické divadlo
Míčové hry
Robotický kroužek
Přírodovědný kroužek
Školní časopis Připínáček
Školní pěvecký sbor
Školní kapela
Taneční skupina
TV HAPPY NEWS 
Environmentální výchova
Přípravná třída
Projekty
Rozpočty a střednědobé výhledy
Spolek rodičů
Školní poradenské pracovištěKoordinátor nadání
Metodik prevence
Sociální pedagog
Školní speciální pedagog
Výchovný poradce
Školská rada
Veřejné zakázky
Zaměstnanci
Zapojili jsme se
Žákovská samospráva
KALENDÁŘ
LISTOPAD 2022
Po
Út
St
Čt

So
Ne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

« Říj    
ARCHIVY
Archivy Vybrat měsíc
  Listopad 2022 
  Říjen 2022 
  Září 2022 
  Srpen 2022 
  Červenec 2022 
  Červen 2022 
  Květen 2022 
  Duben 2022 
  Březen 2022 
  Únor 2022 
  Leden 2022 
  Prosinec 2021 
  Listopad 2021 
  Říjen 2021 
  Září 2021 
  Srpen 2021 
  Červen 2021 
  Květen 2021 
  Duben 2021 
  Březen 2021 
  Únor 2021 
  Leden 2021 
  Prosinec 2020 
  Listopad 2020 
  Říjen 2020 
  Září 2020 
  Srpen 2020 
  Červen 2020 
  Květen 2020 
  Duben 2020 
  Březen 2020 
  Únor 2020 
  Leden 2020 
  Prosinec 2019 
  Listopad 2019 
  Říjen 2019 
  Září 2019 
  Srpen 2019 
  Červen 2019 
  Květen 2019 

ADMINISTRACE WEBU
Přihlásit se
Zdroj kanálů (příspěvky)
Kanál komentářů
Česká lokalizace
NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY
Přednáška ve školní družině – Ptáci a jejich potrava
Den otevřených dveří
Výlov Boroveckých rybníků
Branný závod o pohár Městské policie Příbor
Divadelní představení
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Zájmové kroužky Vybrat rubriku
 Nezařazené

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Přihlásit se
Zdroj kanálů (příspěvky)
Kanál komentářů
Česká lokalizace
ARCHIVY
Listopad 2022 (3)
Říjen 2022 (10)
Září 2022 (7)
Srpen 2022 (2)
Červenec 2022 (1)
Červen 2022 (19)
Květen 2022 (12)
Duben 2022 (10)
Březen 2022 (7)
Únor 2022 (6)
Leden 2022 (4)
Prosinec 2021 (12)
Listopad 2021 (4)
Říjen 2021 (6)
Září 2021 (7)
Srpen 2021 (2)
Červen 2021 (17)
Květen 2021 (8)
Duben 2021 (9)
Březen 2021 (6)
Únor 2021 (14)
Leden 2021 (6)
Prosinec 2020 (6)
Listopad 2020 (15)
Říjen 2020 (12)
Září 2020 (14)
Srpen 2020 (3)
Červen 2020 (10)
Květen 2020 (8)
Duben 2020 (11)
Březen 2020 (18)
Únor 2020 (10)
Leden 2020 (5)
Prosinec 2019 (9)
Listopad 2019 (11)
Říjen 2019 (4)
Září 2019 (10)
Srpen 2019 (2)
Červen 2019 (3)
Květen 2019 (2)