Školní poradenské pracoviště

Koordinátor nadání
Metodik prevence
Sociální pedagog
Školní speciální pedagog
Výchovný poradce