Přípravná třída pro předškoláky v Příboře

Již druhým rokem je otevřena při ZŠ Jičínská v Příboře přípravná třída, ve které probíhá povinné předškolní vzdělávání dětí. Jedná se zejména o děti s odkladem školní docházky, ale mohou zde být zařazeny také pětileté děti, kterým pobyt ve třídě doporučí školské poradenské zařízení. Po ukončení docházky nastupují tyto děti do první třídy v ZŠ tam, kde proběhl jejich zápis.

Přípravná třída se nachází v budově školní družiny a pro své potřeby využívá nejen zařízení celé této budovy, ale také školní zahradu či prostory budovy základní školy (např. počítačovou či hudební učebnu, knihovnu, tělocvičny, školní hřiště apod.). Vyučování probíhá v době 7:45 – 11:45, avšak děti mohou využít dle potřeb rodičů také ranní i odpolední školní družinu. Docházka dětí do této třídy je bezplatná, zdarma jsou zajištěny učební pomůcky i materiály. Dopolední svačinu si nosí z domova, obědy zajišťuje zdejší jídelna.

Hlavním cílem přípravné třídy je připravit děti pro zdárné zahájení povinné školní docházky. Výhodou je nízký počet přibližně stejně starých dětí (cca 10 – 15) a díky tomu zde převažuje individualizovaná vzdělávací práce. Každému dítěti je poskytována pomoc a podpora v míře, kterou potřebuje a to způsobem, který mu vyhovuje. Vzdělávání zajišťuje paní učitelka s letitou pedagogickou praxí v mateřské i základní škole a s rozšířenou speciální pedagogikou. Zároveň zde vypomáhá také asistentka pedagoga a od letošního školního roku lze využívat také konzultací i dopomoci školního speciálního pedagoga. V hodinách se činnosti zaměřují zejména na ty oblasti psychomotorického vývoje, které nejsou u dítěte ještě dostatečně vyzrálé, kdy se hravou formou procvičují zejména oblasti zrakového i sluchového vnímání, grafomotoriky, kognitivních schopností, dále také předmatematické představy, sociální dovednosti, řečové i pracovně volní dovednosti.

Vloni třídu navštěvovalo třináct žáků, v tomto školním roce navštěvuje třídu žáků čtrnáct. Jsme rádi, že jsme zaznamenali pozitivní ohlasy rodičů i učitelů základních škol, kteří oceňují připravenost dětí na školu. Rodičům budoucích školáků nabízíme možnost poznat tuto třídu osobně, je však zapotřebí si předem telefonicky domluvit termín návštěvy.

Mgr. Jana Slámová