Projektový týden 6. ročníků

Ve dnech 20. – 24. února probíhal na naší škole projektový týden, určený žákům 6. ročníků. Během prvních čtyř dnů se děti v rámci různých vyučovacích předmětů seznamovaly se starověkými civilizacemi.

Žáci byli rozděleni do několika pracovních skupin po třech až čtyřech členech. Společně vytvářeli nejrůznější formy výstupů (výpisky, obrázky atd.), které pak zařazovali do společného portfolia.

Témata byla v jednotlivých předmětech velmi různorodá. Například v matematice se děti zabývaly římskými číslicemi, v hudební výchově starověkými hudebními nástroji, v přírodopise antickými mýtickými tvory, v zeměpise zjišťovaly, kde přesně leží významné starodávné památky. Dějepis se nesl ve znamení objevování sedmi divů starověkého světa, v anglickém jazyce a výtvarné výchově žáci vytvářeli komiks inspirovaný anglickou verzí eposu o Gilgamešovi atd.

V pátek připravili vyučující pro děti zábavnou hru o jedenácti stanovištích, kde žáci plnili různé úkoly, jako skládání puzzle, oblékání krejčovské panny do egyptského oděvu, řešení rébusu souvisejícího s římskými číslicemi, luštění křížovky nebo například konstrukcí pravých úhlů pomocí provázku s uzlíky. Nakonec byly tři vítězné skupiny odměněny sladkostmi a památečními diplomy.

Dle vyjádření žáků se projektový týden vydařil.

Více fotek na školním facebooku

Mgr. Lucie Brodíková